แค่เปลี่ยนก็ประหยัด ปั๊มลม Inverter ช่วยคุณได้

12 January 2023

แค่เปลี่ยนก็ประหยัด ปั๊มลม Inverter ช่วยคุณได้

รู้หรือไม่ ? มกราคม - เมษายน 2566

กกพ. ( สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ) มีมติให้จัดสรรก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเป็นลำดับแรก ในปริมาณที่ไม่เพิ่มภาระอัตราค่าไฟฟ้าจากปัจจุบัน ส่งผลให้ กกพ. ต้องประกาศค่าไฟฟ้าเป็น 2 กลุ่มคือ ประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทอื่น ๆ หรือ ภาคธุรกิจ โดยล่าสุด นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยผลการพิจารณา คำนวณค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ ค่า FT โดยคงการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ในอัตราเดิมที่ 4 บาท 72 สตางค์ต่อหน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นจะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5 บาท 69 สตางค์ต่อหน่วยนั้น  หรือ เพิ่มขึ้นราว 97 สตางค์ซึ่งในภาคธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จะมีค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่อัตรา 5 บาท 69 สตางค์ ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นในส่วนของการใช้เครื่องจักร เช่น เครื่องปั๊มลม ปั๊มลมสกรู เป็นต้น

4 ปัจจัยที่เป็นตัวทำให้ราคาค่าไฟฟ้าของไทยเพิ่มขึ้น

ปั๊มลมเดลต้า_4ปัจจัยที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น

1. สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) ครั้งสำคัญของโลก ได้ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) โลกพุ่งสูงขึ้นถึง 30 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู จากอดีตเคยอยู่ระดับ 10 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ซึ่งไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าถึง 60% ของเชื้อเพลิงทั้งหมด ย่อมส่งผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าโดยปริยาย

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศสูงขึ้น 36% จากอดีตเคยอยู่ระดับ 15% ของปริมาณไฟฟ้าที่พึ่งพาได้ทั้งหมด (Dependable capacity) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากผลพวงของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว การผลิตไฟฟ้าที่สูงเกินปริมาณความต้องการใช้ย่อมเป็นต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกและอยู่เหนือการคาดการณ์ใดๆ สำหรับกรณีนี้

3. การเปลี่ยนแปลงด้านราคาพลังงานยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันต้นทุนราคาเชื้อเพลิงและพลังงานที่ผลิตให้มีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ย่อมส่งผลต่อค่าไฟฟ้าทั้งในภาคครัวเรือน รวมถึงภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าถึง 75% ของประเทศ ให้มีต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นด้วย

4. เรื่องสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ากว่า 60% (ใช้ถ่านหินประมาณ 15%) โดยคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เหตุที่ทั่วโลกมีนโยบายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทั่วโลกรวมถึงไทยต้องหันมาผลิตไฟฟ้าจากการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ซึ่งของคุณภาพดี มักสัมพันธ์กับราคาต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นธรรมดา (ราคาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะ LNG นำเข้า ส่งผลให้ต้นทุนผลิตไฟฟ้าสูงกว่าการใช้ถ่านหินกว่า 3-5 เท่าตัว)

สินค้าจากทาง Delta ที่ช่วยในการอนุรักษ์พลังงาน

ปั๊มลมเดลต้าประหยัดค่าไฟx2 มาพร้อม inverter และ มอเตอร์ IE4

1) ปั๊มลมสกรูที่ควบคุม inverter มอเตอร์ปั๊มลมเดลต้านั้นสำหรับรุ่นที่เป็น Inverter Control เราจะเลือกใช้มอเตอร์ที่เป็น IE4 (ตามมาตรฐาน IEC standard) ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่ามอเตอร์ของแบรนด์อื่นๆ อีกทั้งเรื่องของการกินไฟกินไฟน้อยกว่าแน่นอน สรุป สั้นๆสำหรับข้อดีของ VSD ดังนี้      
1. ภาค power ช่วยลดกระแส peak ในช่วง start      
2. ภาค Control ปรับลดความเร็วรอบตามการใช้งาน      
3. เลือกใช้มอเตอร์คลาส IE3-4 ขึ้นไป
4 ที่มีประสิทธิภาพสูง (Super-premium Efficiency)

2) เครื่องปั๊มลม 2-สเตจสกรู หลักการทำงานของปั๊มลมสกรู แบบ 2-stage จะค่อนข้างคล้ายกับแบบ single stage แตกต่างกันตรงที่  ปั๊มลมสกรูแบบ 2-stage จะประกอบไปด้วย สกรู 2 ชุด ซึ่งชุดแรกจะเป็นสกรูชุดที่มีขนาดใหญ่กว่าจะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาที่หัวสกรู และจะอัดอากาศ step 1 เพื่อส่งอากาศอัดลงไปยังหัวสกรูชุดที่ 2 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งปั๊มลมสกรูแบบ สกรู 2-stage จะอัดกาศทั้งหมด 2 step ช่วยในเรื่องของปริมาณอากาศที่เพิ่มมากขึ้น และช่วยเรื่องของอุณหภูมิของอากาศอัดจะไม่ได้สูงมากเนื่องจากมีประมาณน้ำมันคอยหล่อเลี้ยงอยู่ในชุดสกรูมากกว่า แบบ single stage ซึ่งสกรูทั้ง 2 ชุดนี้ จะเป็น สกรูฝั่ง low pressure และ high pressure สกรูทั้ง 2 ชุด จะถูกขับเคลื่อนและทดรอบโดยชุด gear box และมีการขับด้วยมอเตอร์ตัวเดียวซึ่งจะสามารถประหยัดค่าไฟไปได้ประมาณ 20-30% เมื่อเทียบกับปั๊มลมแบบ Single stage ที่ขนาดมอเตอร์เท่ากัน

ปั๊มลมสกรู แบบ 2-stage เหมาะกับอุตสาหกรรมขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรม ที่ใช้ลมค่อนข้างเยอะเช่น อุตสาหกรรมการทอ อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ เป็นต้นเพราะว่า ปั๊มลมสกรูแบบ สกรู 2-stage สามารถผลิตปริมาณลมได้มากกว่าแบบ single-stage ทำให้อัตราการกินไฟของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นลดลงไปด้วยแสดงถึงว่าต้นทุนในการผลิตสินค้า หรือเรื่องของการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงาน จะลดลงไปด้วยนั้นเองอีกทั้งประโยชน์แฝงคือ ปั๊มลมสกรูแบบ 2-stage ยังเหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด หรือพื้นที่น้อย ทำให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งไปอีกด้วยนั้นเอง

เนื่องด้วยค่าไฟที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการควรจะคำนึงถึง ROI โดย compare ค่าไฟของปั๊มลม Delta และปั๊มลมของเก่า ถ้ามี ROI อยู่ 1-2 years ควรจะพิจารณาในการเปลี่ยนเครื่องใหม่โดยเร็วที่สุด ซึ่งสามารถของคำแนะนำจาก Sales engineer ที่มีความเชี่ยวชาญของ Delta compressor สามารถขอคำแนะนำได้ผ่านทางไลน์ @deltaair

สนใจปั๊มลมสกรู Inverter และ สินค้าอื่นๆ ของทาง Delta air compressor จำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 66 (02) 453-2374
Line@: @deltaair
Website: https://www.aircompdelta.com
Email: [email protected]

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ ผู้จัดจำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู และเครื่องอัดอากาศ สำหรับโรงงานทุกประเภท คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง
สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่นี่
เบอร์โ์ทร : 024532374
Line ID : https://page.line.me/deltaair
Website : https://www.aircompdelta.com
Email : [email protected]

ปั๊มลมเดลต้า DSV delta smart visions

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

www.aircompdelta.com

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ติดตามเราได้ที่

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

133 ถ. กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

© Delta Compressor (Asia) ​All right reserved