การวัดค่าประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ

02 March 2023

การวัดค่าประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ

การวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศเครื่องอัดอากาศหรือเครื่องปั๊มลมถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากกระบวนการผลิตหรือเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงานจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดลมในการเดินเครื่องจักร จากการสำรวจพบว่าเครื่องอัดอากาศนั้นใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยละ 30 ของไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในโรงงาน โดยทั่วไปแล้วเครื่องอัดอากาศที่มีอายุมากกว่า 5 ปีจะมีประสิทธิภาพลดลงปีละ 1-2 เปอเซนต์ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการที่ประสิทธิภาพลดลงนั้นส่งผลให้ผู้ประกอบการค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ได้ปริมาณลดอัดที่น้อยลงกว่าเดิมทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้าที่จ่ายไปมากกว่าเดิมแล้วเราจะสามารถทราบประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศได้อย่างไร

การวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศมีตัวแปรสำคัญอยู่ 2 อย่างคือ Input (สิ่งที่ใส่เข้าไป) และ Output (สิ่งที่ได้ออกมา)

1. สิ่งที่ใส่เข้าไป (Input) คือ กระแสไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าที่เครื่องอัดอากาศใช้ซึ่งสามารถวัดได้จากการใช้ Clamp Meter 

Clamp Meter สำหรับวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ

2. สิ่งที่ได้ออกมา (Output) คือ อัตราการไหลของลมที่เครื่องอัดอากาศสามารถผลิตได้ โดยวิธีการวัดอัตราการไหลของลมนั้นสามารถวัดได้ 3 วิธี ดังนี้
2.1 การจับเวลาในการอัดอากาศเข้าถังลมเป็นการจับเวลาที่เครื่องอัดอากาศผลิตลมเข้าถังลมแล้วนำมาคำนวณหาค่าอัตราการไหลของลม โดยมีวิธีการดังนี้
2.1.1 หยุดเครื่องอัดอากาศและทำการปิดวาล์วขาออกจากถัง
2.1.2 ทำการปล่อยน้ำในถังเก็บลมออกให้หมดและปล่อยลมออกให้ความดันเกจมีค่าต่ำกว่าความดันปกติที่ใช้งาน 1 – 2 บาร์ (เช่น ปกติใช้ลมที่ความดัน 7 บาร์ ควรปล่อยลมออกจนความดันเกจของถังมีค่าต่ำกว่า 6 บาร์)
2.1.3 เปิดเครื่องอัดอากาศ โดยจับเวลาที่ใช้ในการอัดอากาศจาก 6 - 7บาร์
2.1.4 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2.1.1 ถึง 2.1.3 จำนวน 3 รอบ เพื่อหาเวลาเฉลี่ยที่ใช้

การวัดอัตราการไหลด้วยการจับเวลาในการอัดอากาศเข้าถังนี้เป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูง และทำได้ง่ายเนื่องจากใช้อุปกรณ์เพียงอย่างเดียวคือ นาฬิกาจับเวลา แต่มีจุดอ่อนอยู่ที่การวัดด้วยวิธีนี้จะต้องทำการหยุดเครื่องอัดอากาศซึ่งอาจจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตได้และการทำงานของเครื่องจักรอื่นๆ ได้

2.2 การวัดความเร็วลมขาเข้าเป็นการใช้เครื่องวัดความเร็วลม ( รูปที่ 2) วัดความเร็วลมขาเข้าเครื่องอัดอากาศเพื่อหาปริมาณลมที่เครื่องอัดอากาศดูดเข้าไปใช้ในการอัดอากาศ โดยมีวิธีการทดสอบดังนี้

2.2.1 ทำการถอดตัวกรองอากาศ (Air Filter) ตรงท่อลมดูดของเครื่องอัดอากาศออก
2.2.2 เปิดเดินเครื่องอัดอากาศ
2.2.3 ทำการวัดความเร็วลมขาดูดของเครื่องอัดอากาศ
2.2.4 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2.2.1 ถึง 2.2.3 จำนวน 3 รอบ เพื่อหาความเร็วลมเฉลี่ยที่เครื่องทำได้
2.2.5 นำความเร็วลมเฉลี่ยที่ได้มาคำนวนหาอัตราการไหลของลมที่เครื่องอัดอากาศสามารถทำได้จากสูตร  Q=Av ; Q = อันตราการไหล A = พื้นที่หน้าตัดของท่อดูดของเครื่องอัดอากาศ และ v = ความเร็วลม หรือเท่ากับ

การวัดอัตราการไหลด้วยการวัดความเร็วลมขาเข้านี้ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางอย่างเครื่องวัดความเร็วลมจึงต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในการทดสอบเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีค่าแม่นยำและเที่ยงตรง

เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) สำหรับวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ ”

2.3 การวัดอัตราการไหลของลมในท่อ เป็นการใช้เครื่องมือในการวัดอัตราการไหลของลม (รูปที่ 3) ต่อเข้าไปในท่อลมเพื่อความอัตราการไหลของลมโดยมีวิธีการดังนี้
2.3.1 ทำการเจาะท่อลมหลังจากออกจากเครื่องอัดอากาศโดยตำแหน่งการเจาะต้องอยู่ห่างจากข้อต่อต่างๆ อย่างน้อย 30 เซนติเมตร
2.3.2 ติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของลม
2.3.3 เปิดเครื่องอัดอากาศ
2.3.4 เปิดเครื่องวัดอัตราการไหล และทำการบันทึกค่า

การวัดอัตราการไหลด้วยวิธีนี้เป็นวิธีวัดที่ได้ค่าแม่นยำมากที่สุดเนื่องจากเป็นค่าจริงที่วัดได้โดยไม่ได้ผ่านการคำนวณทำให้ได้ค่าที่แม่นยำมากกว่า 2 วิธีแรก แต่มีข้อเสียคือวิธีนี้ต้องมีการเจาะท่อลม การเจาะท่อลมนี้จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทำและจำเป็นต้องหยุดการใช้ลมเพื่อเจาะท่อลมและอาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตได้

เครื่องวัดอัตราการไหลของลม สำหรับวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ

ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศนั้นสามารถคำนวนได้จากการเปรียบเทียบค่าที่กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตลม 1 m3/min (Specific Power) ของเครื่องในขณะเต็มประสิทธิภาพหรือตาม Nameplate เปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้ปัจจุบันที่เครื่องสามารถทำได้ ทำให้ได้ค่าประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศในขณะนั้น การคำนวนหา Specific Power สามารถคำนวนได้จากสูตรดังนี้

ความสำคัญของปั๊มลมอุตสาหกรรม

เครื่องอัดลม หรือ ปั๊มลมอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในสายการผลิต และ กระบวนการทางอุตสาหกรรม สามารถใช้ได้กับเครื่องมือหลากหลายประเภท การเลือกปั๊มลมอุตสาหกรรมที่เหมาะกับการใช้งานภายในโรงงานนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ และ จำเป็นอย่างมากเพราะปั๊มลมอุตสาหกรรมที่ดีจะสามารถผลิตอากาศอัดได้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานปั๊มลมแบบโรตารี่ ( Rotary Air compressor )
เป็นปั๊มลมที่เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เนื่องจากสามารถทำปริมาณอากาศอัด และ แรงดันได้น้อย สามารถใช้งานได้กับเครื่องมือเล็กๆเช่น เครื่องพ่นสี เติมลมยาง เป็นต้น

Delta compressor บริการวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ

หากลูกค้าท่าใดสนใจ บริการวัดประสิทธิภาพปั๊มลม ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ทาง Delta compressor พร้อมให้บริการการวัดประสิทธิภาพปั๊มลมสกรูนั้นช่วยให้เราทราบว่า ปั๊มลมสกรูที่โรงงานกำลังใช้อยู่มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่เท่าไหร เมื่อเทียบกับค่าประสิทธิบน Nameplate เพื่อนำค่าประสิทธิภาพนำไปใช้ในด้านการจัดการพลังงาน คำนวนค่าไฟฟ้าภายในโรงงาน หรือ พิจารณาบำรุงและซ่อมเครื่องปั๊มลมสกรูของโรงงานท่าน

สนใจ ปั๊มลมสกรู Inverter และ สินค้าอื่นๆ ของทาง Delta air compressor จำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 66 (02) 453-2374
Line@: @deltaair
Website: https://www.aircompdelta.com
Email: [email protected]

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ ผู้จัดจำหน่ายปั๊มลมแบบสกรู และเครื่องอัดอากาศ สำหรับโรงงานทุกประเภท คุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง
สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่นี่
เบอร์โ์ทร : 024532374
Line ID : https://page.line.me/deltaair
Website : https://www.aircompdelta.com
Email : [email protected]

ปั๊มลมเดลต้า DSV delta smart visions

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

www.aircompdelta.com

ส่งอีเมลหาเรา คลิก!

โทรหาเรา คลิก!

x

เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย)

Tel 024532374

Fax 024532349 ต่อ 208

Adicomp S.r.l

T. +39 0444 573979

F. +39 0444 809186

ติดตามเราได้ที่

บริษัท เดลต้า คอมเพรสเซอร์ (เอเชีย) จำกัด

133 ถ. กาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Adicomp S.r.l.​

Via Scotte,
836033 Isola Vicentina, Vicenza - ITALY

© Delta Compressor (Asia) ​All right reserved